شما می توانید با پر کردن پرسشنامه های چهارگانه و جدول مختصات مزاج، و توجه به راهنماییهای مرحله به مرحله، مزاج خودتان را دقیقتر مشخص نمایید.

شروع تست